Sf.Mc.Filofteia.jpg (45K) Click pe sageata de mai jos pentru a asculta Troparul Sfintei Mucenite Filofteia.Rugăciuni

Iubiți creștini !

Rugăciunea este cea dintâi datorie a creștinului, pe care trebuie să o îndeplinească. Este "vreme pentru orice lucru de sub cer", cum dar să nu fie vreme pentru rugăciune, care este cel dintâi lucru de sub cer?! Numai cel ce nu vrea să se roage, nu găsește vreme și pentru rugăciune.

Pentru ca un cerșetor să primească milostenie, trebuie să întindă mâna, pentru ca un prunc să primească hrană, trebuie să deschidă gura, la fel se cuvine omului să se indrepte spre Dumnezeu, să aibă sufletul deschis, ca să primească darurile Lui. Rugăciunea este mâna întinsă pentru primirea Darurilor lui Dumnezeu, este gura deshisă pentru gustarea hranei cerești.

Ca o cheie de aur, rugăciunea ne deschide toate comorile milostivirilor cerești. Rugăciunea se ridică, iar binecuvântarea lui Dumnezeu coboară.

Roagă-te lui Dumnezeu ca și cum L-ai vedea, pentru că El precis te vede pe tine! Dacă orice om atunci când se apropie de un împărat pamântean își expune cererea cu frică și cu cutremur și cu toată băgarea de seamă, cu atât mai mult trebuie să stea și să-și facă rugăciunile în același chip înaintea lui Dumnezeu, Stăpânul tuturor și Hristos, Împăratul împăraților și Domnul domnilor.

Așadar, nu evitați să vă rezervați câteva clipe din cele 24 de ceasuri, în care să stați smeriți în fața lui Dumnezeu. El cunoaște adâncurile fiecăruia, dar vrea să vadă bunăvoința noastră. De aceea zăboviți câteva clipe și rugați-vă, dacă nu mai mult, cel puțin aceste scurte rugăciuni pe care le-am transcris .

Înainte de a începe să rostim o rugăciune spunem :

În numele Tatălui şi al Fiului și al Sfantului Duh. Amin

Iar când încheiem spunem :

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Și acum și pururea și în vecii vecilor . Amin

Rugăciuni începătoare

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești; Vistierul bunătaților și Dătătorule de viață, vin-o și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfânta Treime miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care ești în ceruri,
            Sfințească-se numele Tău
            Vie împărăția Ta
            Facă-se voia Ta
            Precum în cer așa și pe pământ.
            Pâinea noastră cea de toate zilele
            Dă-ne-o nouă astăzi,
            Și ne iartă nouă greșalele noastre
            Precum și noi iertăm greșiților noștri
            Și nu ne duce pe noi în ispită
            Ci ne izbăvește de cel viclean.

AminTroparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștrii, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale, și numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Amin

Crezul

Cred într unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute.
  Și într unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut; Cel de o ființa cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
  Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a facut om.
  Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;
  Și a înviat a treia zi după Scripturi;
  Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;
  Și iarași va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfarșit.
  Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.
  Într una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică,
măturisesc un Botez spre iertarea păcatelor,  aștept învierea morților
  și viața veacului ce va să fie.

Amin.Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și, după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi curăți; spăla-mă-vei, și mai vărtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale, și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfa Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptații, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Amin

Rugăciunea copilului către îngerul păzitorÎnger, îngerașul meu

Ce mi te-a dat Dumnezeu

Totdeauna fii cu mine

Și mă-nvață să fac bine.

Eu sunt mic, Tu fă-mă mare,

Eu sunt slab, Tu fă- mă tare.

În tot locul mă-nsoțește

Și de rele mă păzește.

Amin!


Doamne, îngerașii Tăi

Fie păzitorii mei
Imn pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (Axionul)


Cuvine-se cu adevărat, să Te fericim pe Tine, Născătoare
  de Dumnezeu; cea pururea fericită și prea nevinovată
  și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită,
  fără de asemănare, decât Serafimii; care fără stricăciune,
  pe Dumnezeu-Cuvăntul ai născut.

Pe tine, cea cu adevarat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Amin.
Rugăciuni la vremea mesei

Înainte de micul dejun: Tatăl nostru..

Dupa micul dejun : Cuvine-se cu adevărat......

Înainte de prânz : Tatăl nostru ...

Dupa masa de prânz :

Mulțumim Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile Tale cele pământești. Nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta împărăție, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, așa vino și la noi și ne mântuiește.


Înainte de cină:

Mânca-vor săracii și se vor sătura și vor lauda pe Domnul iar cei ce-l caută pe Dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului.Amin


Dupa masa de seara:

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale ne-am bucurat . Însemnatu-s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dat-ai bucurie și veselie în inimile noastre,din roada grâului, al vinului și al untdelemnului ce s-a înmulțit. În pace ne vom culca și vom adormi că Tu Doamne întru deosebi întru nădejde ne-ai așezat.Rugăciuni de dimineață


Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfăntului Duh.

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime; Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești , Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Doamne miluiește (de 12 ori).

Din somn sculându-mă, mulțumescu-Ți Ție, Prea Sfânta Treime, ca pentru multa bunătatea Ta și pentru îndelunga-rabdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei; și întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui și al Fiului al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!Rugăciuni de seară


Dumnezeule cel veșnic și Împărat a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieți mele și să biruiesc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbavește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă întinează și de poftele cele rele.Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Doamne , Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somnul cu pace dăruiește-mi. Pe îngerul Tău cel apărător il trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de azi și de toată viclenia vrăjmașului meu cel potrivnic mă izbăvește; ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob,ca să mă arăți vrednic bunătății și milei Prea Sfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților.Amin!Rugăciune în postul mare

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie.
 Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-L mie, slugii Tale.
 Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. 
  Amin.Rugăciune pentru soț (soție)Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai învățat să
ne rugăm tot timpul unul pentru celălalt, ceea ce facem acum cerându-Ți
milă și bunăvoință, ai grijă și păzește pe soțul meu (soția mea)
de toate relele, cele văzute și cele nevăzute.
Dă-i lui (ei) sănătate și înțelepciune ca să-și îndeplinească toate
îndatoririle, cele după voință și porunca Ta. Pazește-l (o) de toate
ispitele cărora le-ar putea cădea pradă.
Sprijinește-l (o) în credință adevărată și dragoste, ca să putem
trai împreună în cinste, și luminează-ne căile după voia Ta.
Că a Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin.
Bunule Doamne, ajută-ne să ne amintim mereu de sfințenia căsătoriei
și întărește legătura noastră. Miluiește-ne ca să putem trăi viețile
noastre în credință și dragoste.
Ajută-ne să ne înțelegem și să avem încredere unul în altul și depărtează
de la noi certurile.
Binecuvintează-ne și ai milă de noi, ca să fim demni de împărăția
Ta; că Tu ești preasfânt, și Ție ne închinăm în veci. Amin.
Rugăciune pentru părinți

Dumnezeu al bunătății, care mi-ai dat părinți, prin care am avut
parte de binecuvântările Tale. Îți mulțumesc Ție pentru viața care
mi-ai dat-o prin ei, și pentru că le-ai dat putința să aibă grijă
de mine.
Mă rog Ție, cu smerenie, pentru sănătatea și pacea lor.
Îndelung răbdătorule Dumnezeule, primește mulțumirile mele pentru
binecuvântările date părinților mei. Atotputernicule, ai milă de
ei în continuare și iartă-le păcatele.
În bunătatea Ta, răsplătește-i pentru grija și dragostea care mi-au
arătat; apără-i de toate necazurile și întristările, și dă-le lor
viață lungă și fericită.
Binecuvintează-ne Doamne, ca să facem numai ceea ce este plăcut
în fața Ta și împreună să slăvim numele Tău, în toate zilele noastre.
Amin.Rugăciune pentru copii

Doamne Dumnezeule, care prin știința Ta ai creat pe om din lut și
  i-ai dat suflare de viață, binecuvântând și spunând: Fii roditor,
  înmulțește-te și umple pământul; și în Cana Galileii prin Fiul Tău
  adevărat, ai binecuvântat cununia, și prin aceasta ai binecuvântat
  și nașterea copiilor.
Cu smerenie mă rog bunătății Tale, cerându-Ți să binecuvintezi și

să ai milă întotdeauna de acești copii cu care m-ai binecuvântat.

Păzește-i de toate relele văzute și nevăzute. Poruncește îngerilor
Tăi, să fie întotdeauna cu ei și să le îndrepte pașii numai spre
  lucruri bune, ca ei să Te preamărească pe Tine, în toate zilele
  vieții lor.
Amin.Rugăciune pentru frați și surori


Doamne Ție mă rog pentru frații și surorile mele.
Dăruiește-le lor sănătate, pace, iubire, viață și darul Tău cel
sfânt, ca să umble în căile Tale și să facă cele plăcute Ție.
Dă-ne Doamne să trăim în pace și iubire.
Ascultă Doamne rugăciunea noastră și ne miluiește pe noi; că milostiv
și iubitor de oameni ești și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului
și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.


Rugăciune înaintea începerii unei lucrari


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai spus prin gura
profetului David: "Omul merge la muncă și trudește până se
înserează". Prin gura binecuvântatului Apostol Pavel ai spus:
"Cel ce nu muncește, nu va mânca." Și cu gura Ta prea
curată ai spus: "Fără mine nu poți face nimic."
Am ascultat cuvintele Tale sfinte, cu tot sufletul și inima mea,
Doamne, și mă îndrept spre bunătatea Ta cu smerenie.
Ai mila de mine și ajută-mă pe mine, un păcătos, ca să termin lucrarea
pe care acum o încep, în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului
Duh. Amin.


Rugăciune pentru călătorie


Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce ești calea,
adevărul și viața și ai călătorit împreună cu sluga Ta Iosif, precum
și cu cei doi ucenici ce mergeau spre Emaus.
Stăpâne, călătorește și cu mine robul Tău, binecuvântând călătoria
mea.
Trimite-mi ca lui Tobie, pe Îngerul păzitor, ca să-mi fie povățuitor
și ocrotitor și să mă ferească nevătămat de toate întâmplările rele,
ca în pace și în sănătate să mă întorc întru ale mele și toată viața
mea să preamăresc numele Tău, al Tatălui, și al Fiului și al Sfântului
Duh. AminRugăciune pentru vrăjmași


Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de cei ce mă pizmuiesc, de cei
ce mă urăsc și de cei ce mă clevetesc ca să nu pătimească pentru
mine, Doamne.
Ci zdruncină și sfarmă pe vicleanul șarpe care îi învrăjbește pe
ei împotriva mea.
Și Te rog Stăpâne să îi ierți pe frații mei care mă hulesc pe mine
acum, așa cum m-ai iertat și pe mine, robul Tău, de cate ori am
greșit și am venit spre mila Ta.
Amin.


Rugăciune în vremuri de nevoie


Nori apăsători se adună deasupra mea, Doamne, și amenințarea furtunii
mă înspăimântă. Deși sunt în suferință, nu mă plâng împotriva Ta,
Dumnezeule, pentru că Tu ești sprijinul meu și stânca unde imi caut
scăparea.
Tu Doamne cunoști necazurile mele și ai grijă de mine neîncetat.
Cu toată suferința mea, știu că mă iubești și asta îmi dă tărie.
Cu speranță în ajutorul și bunătatea Ta, nu mă voi lăsa răpus, ci
mă voi lupta cu curaj și voi fi scăpat.
Tu ești Cel ce cârmuiește lumea și viețile oamenilor; îndreaptă
corabia vieții mele, care acum este clătinată de valuri furioase,
spre ape liniștite.
Degeaba mă zbat singur împotriva furtunii, că fără Tine nu pot face
nimic.
Către Tine mă îndrept și mă rog: vino în ajutorul meu, așa cum l-ai
salvat pe Petru, care venea spre Tine pe apă. Întinde-ți brațul
spre mine, cum l-ai întins spre el, Dumnezeule milostiv, și salvează-mă
degrabă.
Amin.Rugăciune pentru cei bolnavi


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, cu dreapta Ta ce atotputernică stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerilor, pentru slava numelui Tău. Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm , acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.Rugăciune pentru cei decedați


Bunule Doamne, amintește-Ți de robii Tăi (numele) și iartă-le lor
greșelile pe care le-au săvârșit în timpul vieții lor, pentru că
nimeni nu este fără de păcat în afară de Tine, care ai puterea să
dai pace celor plecați dintre cei vii.
Prin Dumnezeiasca Ta înțelepciune și dragoste pentru oameni, Tu
binecuvintezi și dai fiecăruia ceea ce are nevoie. Mântuitorule,
odihnește sufletele robilor Tăi (numele) care și-au pus nădejdea în Tine Atotputernicule.

În mijlocul sfinților, Iisuse Hristoase, odihnește sufletele robilor
Tăi, acolo unde nu este durere nici întristare, ci viață fără de
moarte.

Amin.
Rugăciune de mulțumire


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusa și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a ta slavă,cu frică și cu cutremur, aduc Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc , Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine . Și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri , ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea față de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște.Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc să grăiesc și să cânt : slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Gazduire web oferita gratuit de HostVision